Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), dopuna (NN 85/15)

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa uz ograničenja propisana zakonom, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje na internetskim stranicama potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju i obvezna su omogućiti pristup informacijama. 

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe. Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Iloka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), dopuna (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informacija i ponovnoj uporabi informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Iloka.

Službenik za informiranje u Turističkoj zajednici grada Iloka je Ivica Miličević, dipl.oec.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete poslati:

    na adresu: Turistička zajednica grada Iloka, Trg sv. Ivana Kapistrana 5, 32236 Ilok

    elektroničkom poštom službeniku za informiranje: tourismilok@gmail.com

    donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice

Prilikom podnošenja zahtjeva davatelj ima pravo naknade.

Obrasce zahtjeva za pristup informacijama i Zakon o pravu na pristup informacijama preuzmite na www.azop.hr

DOKUMENTI

Zahtjev za pristup informacijama (PDF)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (PDF)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (PDF)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija NN 12/14

Ispravak kriterija NN 15/14